ศาลจังหวัดนครสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 1102/99 ถ.ไกรลาศ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000, โทรศัพท์. 0 5637 0527-30, โทรสาร. 0 5637 0535-6, E-mail : nkwc@coj.go.th

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ รายบุคคล ตำแหน่ง นิติกร และกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ รายบุคคล ตำแหน่ง นิติกร และกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์


เอกสารแนบ